cwiki.cz

InfiltraceTento článek je o vsakování a pronikání vody do půdního prostředí. Další významy jsou uvedeny na stránce Infiltrace (rozcestník).

Infiltrace je součást koloběhu vody, jedná se o vsakování vody do půdy a propustných hornin. Infiltrace je vedle kondenzací vodních par v půdě a kondenzací vodních par magmatu nejdůležitějším způsobem vzniku podzemní vody.[1] Infiltrace se dělí na přirozenou a umělou. Při přirozené infiltraci se vsakuje voda ze srážek, z povrchových vod[2] nebo z roztálého sněhu.[3] V případě vsakování z řek,[2] rybníků[4] či moří[zdroj?] se jedná o infiltraci břehovou. Za umělou infiltraci se pak považuje vsakování vyvolané umělým zaplavením povrchu země. Umělá infiltrace se využívá při získávání pitné vody[2], v České republice například v Káraném.

Vsakovací nádrže umělé infiltrace v Káraném

Infiltrovaná voda se započítává mezi ztráty na povodí.[zdroj?]

Skutečnou míru infiltrace za určitý čas udává intenzita infiltrace. Potenciální intenzita infiltrace je maximální možná intenzita infiltrace a závisí na vlastnostech půdy. Pokud intenzita vstupu vody na povrch převyšuje potenciální infiltraci, je intenzita infiltrace rovna potenciální, v opačném případě se veškerá vstupující voda infiltruje.[5][6]

Celkové množství infiltrované vody se označuje jako kumulativní infiltrace.[5]

Obsah


Metody stanovení infiltrace

Průběh potenciální intenzity infiltrace v čase charakterizuje vsakovací křivka. Tvar této křivky byl navržen například Hortonem, Kosťakovem či Mezencevem. Parametry křivky se zjišťují experimentálně, používá se metoda dvou soustředných válců.

Model Green-Ampta

Model Green-Ampta je zjednodušeným fyzikálním popisem infiltrace. Půdní profil je rozdělen na dvě zóny, nasycenou (s úplnou nasyceností) a nenasycenou (s nasyceností odpovídající počátečnímu stavu půdy). Přechod mezi zónami, čelo zvlhčení, je rovnoběžný s povrchem a s pokračující infiltrací postupuje do větší hloubky. Neuvažuje se vliv hladiny podzemní vody či nepropustného podloží ani tlak vodního sloupce na povrchu. Výpočet potenciální infiltrace vychází z Darcyho zákona. Parametry modelu jsou nasycená hydraulická vodivost, vlhkostní tlaková výška (sací tlak) na čele zvlhčení, efektivní pórovitost a počáteční nasycenost půdy.

Teoretické stanovení infiltrace

Proces infiltrace popisují Richardsovy rovnice, které byly odvozeny z fyzikálních zákonů pro proudění vody v nenasyceném půdním prostředí (Darcy-Buckinghamův zákon a rovnice kontinuity). Kromě numerických řešení Richardsových rovnic existují zjednodušená analytická řešení. Jedním z nich je rovnice infiltrační křivky odvozená Philipem, jejímiž parametry jsou sorptivita půdy a konečná hodnota potenciální infiltrace.

Jiné metody stanovují celkovou velikost ztrát na povodí, infiltrace v nich je zahrnuta jen nepřímo.


Reference

  1. PITTER, Pavel. Hydrochemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9. Kapitola Druhy vod, s. 375.
  2. a b c AMBROŽOVÁ, Jana. Aplikovaná a technická hydrobiologie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-521-3. Kapitola Vodárenská biologie, s. 94–95.
  3. POKORNÁ, Dana; ZÁBRANSKÁ, Jana. Hydrologie a hydropedologie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2008. ISBN 978-80-7080-707-1. Kapitola Podpovrchové vody, s. 209–210.
  4. LECHEVALLIER, Mark W; AU, Kwok-Keung. Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water [online]. Londýn: IWA Publishing, 2004 [cit. 2009-01-02]. Dostupné online . (anglicky)
  5. a b HRÁDEK, František; KUŘÍK, Petr. Hydrologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. ISBN 80-213-0950-4. Kapitola Infiltrace, s. 81–85.
  6. DINGMAN, S. Lawrence. Physical hydrology. New Jersey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-099695-5. Kapitola Infiltration: Measurement and qualitative description, s. 243.

Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 10:58:01 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.