cwiki.cz

Traťová značkaTraťová značka je termín užívaný v legislativě pro značky související se stavebně-technickou správou trati (například kilometrovníky a mezníky). Traťové značky jsou v Česku zmíněny v § 20, 37 a 59 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah.

Neoficiálně se toto označení někdy používá i pro neproměnné traťové návěstidlo, které je drážní obdobou silniční dopravní značky, informuje o vlastnostech trati a přikazuje způsob jízdy. Základní návěsti a návěstidla stanoví v České republice příloha č. 1 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah. Provozovatel dráhy může stanovit i další návěsti.

Obsah


Traťové značky podle Stavebního a technického řádu drah

Traťové značky, které nejsou návěstidly, jsou stanoveny v § 20, 37 a 59 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah. Traťové značky se umisťují zejména na železničních drahách včetně metra a na úsecích tramvajových drah na samostatném zemním tělese. Podoba těchto značek není obecně závaznými předpisy přímo předepsána, může si ji určit provozovatel dráhy nebo může být dána technickými normami.

  • Hraniční znaky (mezníky) vymezují pozemek železniční dopravní cesty. Umisťují v lomových bodech hranice obvodu pozemků, v přímých úsecích hranice obvodu pozemků mohou být mezníky vzdáleny nejvýše 200 m.
  • Staničníky (kilometrovníky, hektometrovníky) vyznačují kilometrickou polohu kolejí od začátku do konce příslušné trati. Staničníky s lichým číselným údajem o kilometráži se osazují vlevo ve směru staničení tratě, staničníky se sudým číselným údajem se osazují vpravo. Mohou se upevňovat i jako tabulové na nosné konstrukce, u vícekolejných elektrizovaných tratí zpravidla oboustranně. U speciální dráhy (metro) se umisťují staničníky po pravé straně každé koleje ve směru jízdy.
  • Značky k zajištění projektované polohy koleje
  • Pořadová čísla nebo písmena se užívají k označení traťových zařízení. Na železničních tratích musí být takto označena všechna traťová zařízení (např. stožáry, sloupy) mimo železničního spodku, a to v pořadí ve směru od nultého kilometru trati. Na speciální železniční dráze (metro) musí být podle Dopravního řádu drah čísly nebo písmeny (jedinečnými v rámci stanice) označeny koleje, výhybky, zařízení pro boční ochranu koleje a návěstidla.

Další značky, které nejsou stanoveny obecně závaznými předpisy

  • Začátek a konec ozubnice
  • Sklonovník – tabulky označující délku úseku a sklon (stoupání nebo klesání) trati v promile. Jejich umístění dnes žádný obecně závazný právní předpis přímo nepožaduje. U tratí provozovatele SŽDC je upravuje předpis provozovatele dráhy.

Související články


Externí odkazy

  • Galerie GIF ikon – návěsti a návěstidla pro drážní dopravu.
  • ČD – D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. (Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997, č. j. 55216/97-O11, účinnost od 28. 12. 1997)
Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 05:35:58 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.